Renesanso kalavijo mokykla – ŠMSM sporto projektas

Užduotis – parašyti paraišką ŠMSM finansuojamiems sporto projektams ir gauti lėšų savo veiklos vystymui.
Veikla – Istorinių Europos kovos menų mokyklos įrangos finansavimas.
Kriterijai:
• Aiškiai nupasakoti kas yra Istoriniai Europos kovos menai ir kuo užsiima Renesanso kalavijo mokykla (RKM).
• Nupasakoti kaip RKM ir projekto tikslai lygiuojasi su strateginiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos sporto plėtros dokumentais.
• Aprašyti ir pagrįsti projekto tikslus, uždavinius, vykdytojų komptetencijas ir biudžetą.

Žemiau yra ištrauka iš viso projekto, kuris, šiuo metu, yra vertinamas.


3.2. Sporto projekto tikslas

Įvardinkite projekto tikslą ir pagrįskite kaip projektas dera su Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais (jei
taikoma) sporto politikos valdymo srities strateginiais dokumentais

Projekto tikslas yra sustiprinti ir vystyti RKM bendruomenę Kaune. Šis tikslas glaudžiai siejasi su žemiau nurodytomis citatomis iš LR ir ES sporto politikos ir valdymo srities dokumentų.

• Remiantis 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 1.2.2 uždaviniu: „Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą ir ugdyti sąmoningumą – Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama plėsti ir atgaivinti Lietuvos gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį – šiuolaikinėmis priemonėmis aktualizuoti kultūros paveldą ir padaryti jį prieinamą.“

• 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos papunktis 6.1.3.1. įvardina: „teikti paramą projektams, skirtiems Lietuvos piliečių istorinei savimonei ugdyti, siejant Lietuvos ir kaimyninių šalių tautų istoriją, kultūrą bei savivoką <…>“.

Istoriniai Europos kovos menai yra visos Europos kultūrinis paveldas. Šios veiklos rekonstravimas, praktika ir studijavimas tiesiogiai siejasi su to atgaivinimu ir išsaugojimu tolesnėms kartoms. 
Šaltasis geležtinis ginklas, ilgą laiką, istorijoje, buvo neatsiejama gyvenimo būdo dalis. IEKM yra judėjimas vienijantis beveik visas Europos šalis. Iš skirtingų rengionų susirinkę entuziastai nuolat dalinasi patirtimi, varžosi turnyruose, bendrauja ir stiprina draugiškus ryšius tarp šalių bendruomenių.

• Baltoji knyga dėl sporto, papunkčiu 2.4. apibūdina, kad sportas: „ Savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo priemonė. Priklausymas komandai, sąžiningo žaidimo principai, žaidimo taisyklių laikymasis, pagarba kitiems, solidarumas, disciplina, ne pelno siekiančių mėgėjų klubų veiklos organizavimas ir savanoriška veikla stiprina aktyvų pilietiškumą.

IEKM praktika vyksta dvikovos formate. Pagarba oponentui yra viena iš kertinių vertybių. RKM vidinės taisyklės ragina demonstruoti pagarbą kolegoms, sporto salėje elgtis drausmingai ir atsakingai. Gerbti ginklą, kuris būdamas neaštrus – treniruočių įrankis – yra tikro ginklo reprezentacija ir reikalauja atsakomybės iš jį rankoje laikančio žmogaus.
Kovos menas, kuris vyksta rankoje laikant kalaviją savyje įkūnija riteriškas ir solidarias elgsenos vertybes. 
Treniruotės pradžioje ir pabaigoje, mokiniai ir instruktoriai, pagal senovines fechtavimo mokyklos tradicijas, ginklu rankoje, atiduoda tris pagarbas, stovėdami atsisukę į Lietuvos Respublikos herbą.

1) Pagarbą meistrams – kurie užrašė šaltinius ir moko mus savo dvasia.
2) Pagarbą mokyklai ir šaliai – kurioje turime garbę galime mokytis.
3) Pagarbą savo kolegoms – su kuriais turime garbę kartu mokytis.